Új korszak a felnőttképzésben

‹ Vissza a híreinkhez

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) és végrehajtási rendeletei új alapokra helyezték a felnőttképzés szabályozását. A felnőttképzési akkreditáció (programakkreditáció és intézményakkreditáció) MEGSZŰNT, ezek helyett új megnevezés született: a felnőttképzési engedély. Számos egyéb új fogalom is bevezetésre került: mint például a szakmai programkövetelmény, azaz az SZPK.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Azt, hogy a képző cégek a törvény hatálya alá tartozó felnőttképzési tevékenységet akkor folytathatnak, ha megfelelnek az e törvény, valamint a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban foglalt feltételeknek. Felnőttképzési tevékenység határozatlan időre szóló engedély birtokában végezhető. Az engedély célja, hogy a felnőttképzést folytató intézmény a felnőttképzési tevékenységét az e törvényben, valamint a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott magasabb minőségi követelményeknek megfelelően végezze.


Mit jelent az SZPK?

Ez egy rövidítés, Szakmai Program Követelmény. A gyakorlatban ez tartalmazza, írja le egy adott képzés kereteit, minimális és maximális óraszámát, moduljait stb (lásd lejjebb részletesen). 


Hogyan születik egy SZPK?

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 18. §-ában foglalt felhatalmazása alapján a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) látja el a felnőttképzési szakmai programkövetelmény javaslatok döntésre történő előkészítését, valamint a felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásának vezetését, gondozását.

Tehát aki be akar jegyeztetni egy új SZPK-t, azaz létre akar hozni egy új "egyéb szakképesítést" hazánkban, annak az MKIK Program Bizottságához kell beadnia kérelmét és várnia a Bizottság pozitív válaszára. Persze ez közel sem ilyen egyszerű, mert a Bizottság szakemberi csakis jól átgondolt, szakmailag megfelelő, s a gazdaságban szükséges szakképesítésekre mondanak igent. A miénkre igent mondtak.

Részletesen a felnőttképzési törvény 18. § szerint:

(1) A felnőttképzési szakmai programkövetelmények célja e törvény 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti képzésekre vonatkozó egységes követelményrendszer kialakítása.

(2) A felnőttképzési szakmai programkövetelmények elektronikus nyilvántartását a kamara vezeti. A nyilvántartásba vételről, a nyilvántartásba vétel módosításáról, valamint a nyilvántartásból történő törlésről öttagú bizottság dönt, amelybe a felnőttképzési programszakértők közül három tagot a kamara, egy tagot az agrárkamara, egy tagot a szakmai programkövetelményre irányuló javaslat OKJ-ban szereplő szakmacsoportjának megfelelő, a szakmacsoporton belüli szakképesítések többségéért felelős miniszter delegál. A bizottságnak a kamara és az agrárkamara által delegált tagjait és elnökét a miniszter nevezi ki és menti fel.

(3) A bizottság szervezeti és működési szabályzatát, valamint ügyrendjét a kamara elnöke az agrárkamara elnökének és a miniszternek az egyetértésével állapítja meg. A bizottság elnöke feladatkörében képviseli a testületet. A bizottság tagja nem lehet olyan személy, aki e törvény szerinti felnőttképzési tevékenységet folytató szervezetnek, illetve a szervezet jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységének vezető tisztségviselője, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, gazdasági társaságnak bármilyen arányban tulajdonosa.

(4) Felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételére vonatkozó javaslatot bármely jogi személy, egyéni cég, egyéni vállalkozó benyújthat - kizárólag elektronikus formában - a nyilvántartást vezető szervhez. A javaslatnak tartalmaznia kell

  • a szakmai programkövetelmény megnevezését és annak az OKJ-ban szereplő szakmacsoportnak a megjelölését, amelybe a programkövetelmény besorolható, valamint a programkövetelménynek az Európai Képesítési Keretrendszerhez kapcsolódó Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintjének meghatározására és besorolására vonatkozó megjelölését,
  • a szakmai végzettség jellegétől függően a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciákat, az iskolai és a szakmai előképzettséget, az egészségügyi alkalmassági követelményeket, valamint az előírt gyakorlatot,
  • a szakmai végzettséggel ellátható legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület rövid leírását,
  • a szakmai végzettség megszerzéséhez szükséges képzés képzési formától függő minimális és maximális óraszámát,
  • a szakmai követelmények leírását,
  • a szakmai végzettség jellegétől függően az elméleti és gyakorlati képzési idő arányát,
  • a szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum kiadásának feltételeit.


(6) A szakmai programkövetelmények nyilvántartása nyilvános, azt a kamara a honlapján közzéteszi. A nyilvántartás a (4) bekezdésben foglaltakat, valamint a szakmai végzettség azonosítóval ellátott szakmacsoportba sorolásának feltüntetését tartalmazza.

(7) A kamara az OKJ szerinti szakmacsoportos besorolás alapján elkészíti a szakmai végzettségek azonosítóval ellátott szakmacsoportba sorolását, valamint a programkövetelménynek az Európai Képesítési Keretrendszerhez kapcsolódó Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintjének meghatározását és besorolását. A besorolás szempontjait, a nyilvántartásba vétel követelményeit és eljárási rendjét, valamint a szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum tartalmát és formáját a miniszter rendeletben határozza meg.


Hol találom az Érzelmi intelligencia fejlesztő SZPK-t?

Ahogy feljebb már volt szó róla, a kamara tartja nyilván a bejegyzett SZPK-kat. Tehát a kamara honlapján található.