‹ Vissza az oktatókhoz

Taufer Ildikó

klinikai és mentálhigiéniai gyermek és ifjúsági szakpszichológus, gyógypedagógus

Hitvallás

Gyakorló gyógypedagógus-pszichológusként tudom, hogy mindenkiben rejlenek olyan belső erőforrások és értékek, amelyek pozitív változásokra és fejlődésre ösztönözhetnek. Tudatosságunk növelésével, önismeretünk mélyítésével és problémáinkkal, esetlegesen traumáinkkal való szembenézéssel képessé válhatunk arra, hogy megvalósítsuk álmainkat, így környezetünkkel való harmóniával és belső békével tudjuk élni az életünket. Szakmai tapasztalataimat a gyógypedagógiai és pszichológiai ellátás különböző területein szereztem, legtöbbet az eltérő fejlődési ütemű gyerekektől és családjaiktól tanultam.

Képzettségek, végzettségek, melyek a Személyiségfejlesztő Akadémia szempontjából fontosak lehetnek, a szakmai hitelességet, a magas kvalifikációt mutatják

Gimnáziumi tanulmányaim során már tudtam, hogy olyan pályát szeretnék választani, ami a segítő hivatások közé tartozik. Leginkább a gyermek- és serdülőkori eltérő fejlődés témaköre érdekelt, ezért nyújtottam be felvételi jelentkezésemet a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolára, ahol 1994-ben szereztem gyógypedagógiai tanári oklevelet oligofrénpedagógia-pszichopedagógia szakon. A képzés során sok pszichológiai témájú tárgyat hallgattam; már ekkor sejtettem, hogy szeretnék majd egyszer pszichológusi diplomát szerezni.

1995-99-ig a győri Petz Aladár Megyei Kórház III. számú Psychiátriai és Mentálhigiénés Osztályának szakambulanciáján dolgoztam, ahol szenvedély- és pszichiátriai betegek gyógyításában diplomás segítőként vettem részt, itt ismerkedtem meg a klinikai szakpszichológusok munkájával.

1996-2000-ig a Széchenyi István Főiskola szociális munkás képzésében a személyiség és készségfejlesztési önismereti csoportban coterapeutaként vettem részt. Mindezek hatására döntöttem úgy, hogy felvételi kérelmet adok be a Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának pszichológia szakára, ahol 2005-ben szereztem diplomát pszichológia szakon.

2012-ben a Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológiai Tanszékén klinikai és mentálhigiéniai gyermek és ifjúság szakpszichológusi végzettséget szereztem. A nyolc szemeszter ideig tartó képzés során korszerű szaktudományos ismereteket és tudást kaptam a klinikai szakpszichológia köréből, így elsajátítottam a pszichodiagnosztikai folyamat lépéseit, megtanultam a dinamikus, a kognitív- viselkedésterápiás és a rendszerszemléletű pszichoterápia alapjait. Megismerkedtem a gyermek és felnőtt pszichopatológia alapjaival, a diagnosztikus munkához kialakított állapotfelmérő és vizsgáló eszközökkel.

Munkák, tevékenységek, munkahelyek, melyek a Személyiségfejlesztő Akadémia szempontjából fontosak lehetnek, a szakmai hitelességet, a magas kvalifikációt mutatják

Gyógypedagógusként sok tapasztalatot szereztem a Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben, ahol a gyógypedagógiai szakma több területét is megismertem. Tanulásban akadályozott, enyhén értelmi fogyatékosnak minősített gyermekek oktatását-nevelését végeztem, a kezdeti években napközis nevelőként, majd osztálytanítóként. Az iskola felvállalta Győr városában a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók integrációjának segítését. A szakmailag jól megalapozott integrált nevelés elkötelezett és támogató híve lettem. Elsők között vettem részt gyógypedagógusként Győrben sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai integrációjának segítésében. Miután pszichológusi diplomám megszereztem, iskolapszichológusi tevékenységet is végeztem az intézményben.

Eddigi szakmai pályám meghatározó és fontos része volt, hogy dr. Torda Ágnes főiskolai docens kérésére a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Gyógypedagógiai Intézeti Tanszékén oktatói tevékenységet láttam el 2006-2010 között. Több tárgy oktatását is végeztem (pl. Gyógypedagógiai pszichodiagnosztika, Készségfejlesztés, Integrált nevelés) nappali és levelező képzésben gyógypedagógia szakos hallgatóknak alapképzésben és újabb diplomát adó képzésben egyaránt. Az oktatói munka mellett az Apáczai Karon tanulmányokat folytató fogyatékossággal élő hallgatók kari koordinátori feladatait is elláttam.

Pszichológusi pályám fontos szakasza, hogy 2010 szeptembere óta pedagógiai szakszolgálatban nyújtok segítséget a hozzánk forduló klienseknek. Négy évet a Mosonmagyaróvári Nevelési Tanácsadóban dolgoztam, ahol feladataim közé tartozott a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségek és zavarok diagnosztikája; magatartási zavarok egyéni- és csoportos pszichológiai terápiája; kapcsolattartás és konzultáció szülőkkel, pedagógusokkal és gyermekvédelmi intézményekkel.

2014 szeptembere óta a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézményében, a megyei szakértői bizottságban gyógypedagógus-pszichológusként diagnosztikus ismereteimmel és tudásommal nyújtok segítséget a hozzám forduló gyermekeknek, szülőknek, pedagógusoknak, társszakmák képviselőinek. Emellett nevelési tanácsadás szakfeladat keretei között gyerekekkel, serdülőkkel pszichológiai terápiás munkát is végzek.

Egyéni készségek és képességek

A pszichológus ahhoz, hogy a hozzájuk forduló klienseknek - legyen az gyermek vagy felnőtt - segítséget tudjon nyújtani, integrált személyiséggel és kellő önismerettel kell, hogy rendelkezzen. Ennek megfelelően nemcsak szakmai tudásom, hanem személyiségem fejlődését is szem előtt kell tartanom, ezért 2011-ben jelentkeztem egy 150 órás akkreditált „Családterápiás önismereti csoportba”, melyet a hazai családterápiával foglalkozó szakma egyik jeles képviselője dr. Komlósi Piroska vezetett. A képzés egyrészt lehetővé tette saját családomhoz fűződő viszonyom rendszerszemléletű feltárását és még alaposabb megismerését; másrészt személyes és szakmai identitásom elmélyítette, mely révén a terápiás munkámban a rendszerszemléletű megközelítést jobban tudom alkalmazni.

A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” kiemelt projektben szakértőként vettem részt a pedagógiai szakszolgálatok vizsgáló és terápiás eszközellátottságának felmérését végző kutatásban.

Rendszeresen részt veszek új hazai tesztek, eljárások sztenderdizálási folyamataiban (pl. WPPSI-IV intelligencia teszt, UNIT-2 általános nonverbális intelligencia vizsgáló eljárás; Leiter-3 nonverbális intelligencia vizsgálóeljárás, DW neuropszichológiai vizsgálóeljárás, Bayley-III. fejlődési skála; D-2 figyelmi és összpontosítási teszt; CBCL Gyermekviselkedési kérdőív).

Kiegészítő tevékenységek, információk, melyek az emberi értékeket mutatja

2017 óta különböző projektek révén a győri Család és Gyermekjóléti Központ munkatársai, ügyfelei részére egyéni pszichológiai tanácsadást, szakmai készségfejlesztést és esetmegbeszélő csoportokat, továbbá szociális szakemberek részére szakmai készségfejlesztést végzek.

Gyógypedagógiai, pszichológiai szakmai kompetenciám bővítése érdekében folyamatosan részt veszek továbbképzéseken, konferenciákon. A diagnosztikus repertoárom fejlesztésén túl a terápiás esetek vezetéséhez elengedhetetlen célzott, specifikus képzéseket is rendszeresen végzek (pl. szociáliskészségfejlesztő tréning, szorongós csoport vezetése kognitív viselkedésterápiás módszerekkel, gyermekkori depresszió és szorongás kognitív-viselkedésterápiája stb.).